Ervaringsdeskundigheid


Het conceptualiseren van het begrip ervaringsdeskundigheid heeft als inzet dit tot een volwaardige kennisbron te ontwikkelen
.

Ervaringskennis heeft zich reeds in de praktijk bewezen, en is  volop in de cliëntenbeweging aanwezig. Kennis over de aandoening, hoe ermee te leven, kennis over het (zorg) systeem én kennis over een mogelijke andere aanpak van verslaving gericht op herstel. Wij beogen  deze ‘stille’ (tacit=verborgen) kennis verder te ontsluiten, uit te zuiveren en te ontwikkelen tot een derde kennisbron, die op breder schaal inzetbaar en toepasbaar is. Een derde kennisbron, omdat de momenteel in de verslavingszorg toegepaste kennis vooral put uit twee andere kennisbronnen: evidence based medicine en de professionele inzichten van hulpverleners.

Wij reageren met het kennisnetwerk op het iteratief inzicht, dat opvattingen over leren en kennisontwikkeling niet alleen in een ander daglicht plaatst, maar bovendien toont dat kennis niet langer louter aan professionals voorbehouden is. Kortom,  onze cognitie neemt op en organische manier zijn eigen plek en praktijk in de verslavingszorg in.

We zetten erop in dat door en binnen de initiatieven van het Zwarte Gat kennisontwikkeling gestalte krijgt, als ervaringsdeskundigen daarin samen met anderen in de praktijk aan de slag gaan. Het Zwarte Gat beoogt via responsieve en participatieve evaluatie onderzoeksmethoden binnen zoveel mogelijk concrete projecten, op een systematische en kritische ervaringskennis tot pragmatische derde kennisbron te doen ontwikkelen. Geheel in lijn met de aangegeven kennisopvatting, streven we daarbij een permanente wisselwerking tussen conceptualisering en praktijkbeproeving na.

 

  • Adviezen

  • Onderzoeken

  • Cliënt gestuurde projecten

  • Voorlichtingen

  • Trainingen

  • Publicaties

  • Discussies