Authentieke inzet en responsiviteit vitaliteit

Authenciteit is de eerste invalshoek in de herstelvoorziening – De (kouwe ) Kikker. De authentieke inzet van betrokkenen die zich ergens voor willen inspannen staat centraal. Zonder zulke inzet is geen vitaliteit mogelijk. Dit betekent een omkering van opvattingen over taakuitoefening en vraagsturing. Deelnemers dragen bij aan vitale kennisontwikkeling in netwerken wanneer zij ruimte creëren voor wat zij wensen en daarbij afstemming zoeken met anderen zodat meerwaarde kan ontstaan. Dit vraagt om een andere houding dan het zich voegen in een vastgestelde taakverdeling en het voldoen aan verwachtingen. Dit laatste geldt voor de verwachtingen van de meerderen (hoger geplaatsten), begeleiders of de financier, maar net zo goed voor de veronderstelde vraag in de zorgmarkt.

Een dergelijk benadering roept dilemma’s en paradoxen op. Het creeren van leersituaties in  spannende zorgpraktijken zal zo ‘op het randje’ gebeuren. Het doet een sterk beroep op het vermogen van het kennisnetwerk, maar vooral de deelnemers inde voorziening om een adequaat antwoord te geven op veranderingen in de omgeving. Een dergelijk responsieve benadering zorgt ervoor dat mensen zich kunnen concentreren op hun eigen taken zolang zij erop kunnen vertrouwen dat anderen hun aandeel in de taakverdeling waar maken. Vanuit die wetenschap durven deelnemers in de voorziening dan tevens te experimenteren zolang zij erop kunnen vertrouwen dat de risico’s binnen de perken blijven.