Jubileumweekend cliëntenraden 16 mei 2009

20e weekend clientenraden verslavingszorg:

 

Handvest bestuurders en raden

Glas ijs een paradijs voor de man die dansen kan

 

 

 

Jos Oude Bos , man van het eerste uur, blikt terug op 10 jaar ervaringsdeskundigheid in cliëntenraden in de verslavingszorg.

...Het is tien jaar geleden hier in Maastricht begonnen. We waren groen en dus onervaren in het Cliëntenraadswerk. Iedere raad uit de verslavingszorg was aan het worstelen met de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) en hoe ze de belangen van hun achterban zo goed mogelijk konden vertegenwoordigen, om dit weer te kunnen vertalen naar hun Raden van Bestuur...

...Door deze kennisontwikkeling werd de roep om meer samenwerking met professionals groter. We schreven een brief naar GGZ Nederland t.a.v. Resultaten Scoren. We vonden dat we betrokken moesten worden bij het ontwikkelen van nieuwe producten/ methodieken en wilde ook zelf een bijdrage leveren, zonder dat we ons op het medisch vlak van de verslavingszorg begaven. We zagen genoeg hiaten in de zorg, waaraan we een bijdrage zouden kunnen leveren...

...Vinden dat onze kennis gebruikt moet worden en dat ervaringskennis als volwaardige derde kennisbron ingezet moet worden, naast medische en professionele inzichten...


De besprekingen tussen directies en cliëntenraden op zaterdag 16 mei hebben onderstaand conceptresultaat opgeleverd. 
De definitieve tekst van het handvest zal na de netwerkbijeenkomst van directeuren verslavingszorg worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van het netwerk directeuren en de voorzitter van  het Kennisnetwerk het Zwarte Gat.

Tevens is afgesproken dat ieder koppel van bestuurder en clientenraad in zelf vorm te geven overleg afspraken maken. hiervoor zijn de kaders van het handvest bindend. Deze zijn de ‘paraplu ‘.

Ook het totaal  aantal deelnemende instellingen wordt bekend na bovengenoemde bijeenkomst. Er wordt gestreefd  naar maximale participatie.
onzekerheid over deelname van Parnassia, Maliebaan/Altrecht, Emergis , Dimence , Meerkanten, Arta en De Hoop. 


INHOUD VAN HET HANDVESTKADER


Herstel*:

Van begin tot eind de herstelaanpak als uitgangspunt hanteren;
gericht  op:
  - maatschappelijk herstel
  - kwaliteit van leven

Ervaringskennis:

Ervaringskennis is de erkende, derde kennisbron, naast de wetenschappelijke en professionele kennis, en deze is voorwaarde voor de inrichting en uitvoering van herstel.

Proeftuin:

In de proeftuin worden praktijken ontwikkeld waarin activiteiten en projecten ten dienste van herstel worden beproefd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Voor het concept herstel, verwijzen wij naar de desbetreffende documenten van GGZ Nederland en Kennisnetwerk het Zwarte Gat.


Maastricht 16 mei ‘09


 

Patrick Deliën jubileumweekend sjef czyzewski jubileumweekend

 

 

 

 

 

Twee van de drie presentaties tijdens het jubileumweekend.

CR weekend 15-17mei2009 Maastricht

 

Toespraak Yvonne van Gilse, directeur LOC….Nu is de behandelaar verantwoordelijk voor de behandeling en de cliënt is het object van behandeling, en dan niet eens in zijn geheel als mens, nee eigenlijk is enkel de verslaving object van behandeling.

Door de cliënt echter te zien als mens en aandacht te hebben voor zijn kracht, waarbij zijn kwaliteiten en mogelijkheden worden onderscheiden, wordt de relatie van hulpverlener en cliënt er een van kwaliteit en menselijke verbinding….

 

…..LOC, samen met anderen, wil bijdragen aan het op gang brengen en voeren van een brede maatschappelijke dialoog.

We moeten daarbij misschien leren om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van het eigen leven. En al nadenkend over de vraag wat “eigen kracht” en “eigen regie” inhouden kom je als vanzelf ook op de “eigen verantwoordelijkheid”. En dan kom je al snel terecht bij de vraag wat dit dan voor mij betekent? Hoe geef ik zelf invulling aan mijn eigen verantwoordelijkheid? Welke keuzes maak ik om de kwaliteit van mijn leven te optimaliseren? En hoe draag ik van daaruit bij aan mijn omgeving?

En die vragen leiden vervolgens tot nadenken en praktisch invulling geven aan hoe het systeem van gezondheidszorg mensen daarin optimaal kan steunen, want wij mensen zijn samen de samenleving……

 

 

download De gedachte geeft beweging aan de steen mei 2009.pdf
download Raamovereenkomst.doc
download Jubileumweekend cliëntenraden verslavingszorg, Patrick Deliën.ppt
download cliëntenraden van verplichting naar zingeving, Sjef Czyzewski.ppt
download Presentatie Yvonne van Gilse weekend 16 mei 2009.pdf