Over ons

Het Zwarte Gat is een kennisnetwerk dat verrezen is uit het moedernetwerk van de  gezamenlijke cliëntenraden uit de verslavingszorg.

De partijen, die zich via de netwerkaanpak van het Zwarte Gat hieraan verbonden hebben, zijn:

•   Lectoraat Rehabilitatie Hanze Hogeschool Groningen, Lies Korevaar.
•   VU, metamedica, EMGO, Guy Widdershoven/ Tineke Abma, Arnold van Elteren.
•   Odyssee Maastricht, Maarten Bremer. 
•   School of Social Work InHolland, Hans – Jan Kuipers.
•  Lectoraat OGGZ, Hanze Hogeschool Groningen, Gert Schout.

 

Het netwerk het Zwarte Gat is een samenwerkingsverband dat het initiatief neemt om het perspectief op maatschappelijk herstel voor cliënten in de verslavingszorg te vergroten.

Moeras of polder.pdf

Primair staat denken en doen vanuit netwerken. (Ervarings)Kennis is de grondstof, wederzijdse aantrekkelijkheid het bindmiddel. Het opbouwen van nieuwe kennis door deze te delen met professionals , onderzoekers en beleidsmakers en meerdere  netwerken en vorm geven aan nieuwe praktijken.  
De basis voor deze aanpak is in gelegd in de verslavingsweekenden van de gezamenlijke Nederlandse VZ cliëntenraden.
Samen met verschillende bij de innovatie van Zorg voor Verslaafden betrokken partijen zullen we , onder regie van ervaringsdeskundige cliënten, de komende jaren richting geven aan:


•    betekenis geven aan het begrip verslavingservaringsdeskundigheid
•    het ontwikkelen van op herstel georiënteerde systemen in de VZ

 

De kernbegrippen ervaringsdeskundigheid en herstel definiëren we als volgt:

1e - Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is het vanuit de ervaring en de verwerking daarvan kunnen hanteren van verslavingsproblematiek en het kunnen aanwenden van deze deskundigheid ten behoeve van derden.
De inbreng van ervaringsdeskundigheid wordt gezien als een belangrijk instrument voor het realiseren van vraagsturing of vraaggerichtheid vanuit cliëntenperspectief.


Eisen die aan een ervaringsdeskundige worden gesteld:

·         niet alleen putten uit eigen ervaringen
·         zich ook baseren op de ervaringen van anderen
·         bouwen aan ervaringskennis door de juiste vragen te stellen
·         cliëntervaringen te verzamelen en er de antwoorden uit te destilleren
·         in staat zijn over de grenzen van de eigen ervaring heen te kijken
·         eigen referentiekader niet opleggen aan anderen, maar zich bewustzijn van andermans eigenheid
·         in staat zijn eigen beleving en betekenisgeving naar de achtergrond te schuiven en die van anderen naar de voorgrond te halen. (Abma en Broerse)


Ervaringsdeskundigheid op deze wijze gezien is professionele kennis. Ervaringskennis werd lange tijd niet erkend als geldig of waardevol. Het ministerie van VWS geeft nu aan dat zo mogelijk ervaringen, voorkeuren en kennis van patiënten in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsinterventies en in richtlijnontwikkeling meegenomen dient te worden. Er zou ook ruimte gemaakt moeten worden voor beleving en organisatie van zorgaspecten die door ervaringsdeskundigen kunnen worden ingebracht. Het Zwarte Gat heeft in de raamovereenkomst van 20 november 2009 samen met de bestuurders in de verslavingszorg vastgesteld dat ervaringsdeskundigheid de derde, erkende kennisbron is naast professioneel kennis en wetenschappelijke kennis. Deze kennis  ingezet kan worden bij de inrichting van herstelgeoriënteerde zorg. In eerste instantie zullen in zogenaamde proeftuinen praktijken worden ontwikkeld waarin activiteiten en projecten ten dienste van herstel worden beproefd. Hierna kunnen de succesvolle praktijken via het kennisnetwerk snel over de verslavingszorgketen verspreid worden

 

2e - Herstel

Visie - Het Zwarte Gat -

Herstel is een individueel, vaak gecompliceerd, proces om meer controle te krijgen over het bereiken van concrete, realistische doelen en zingeving in het leven. Ze  zijn gericht om zo volledig mogelijke deelname aan het maatschappelijk leven als burger te bereiken, ongeacht de beperkingen die verslavingssymptomen meebrengen.

Met andere woorden niet alleen herstellen van verslaving maar ook van bijkomende problematiek zoals depressie, werkeloosheid, dakloosheid, of het ontbreken van zingeving. Om het brandmerk van onbetrouwbaarheid, hopeloosheid en hulpeloosheid  om te buigen in het tegendeel.

Dit gebeurt op basis van:
            - het creëren van hoop,
            - healing (heel worden),
            - empowerment,
            - verbinden(connection).

Het doel van het herstelmodel is om een verbinding te maken van de abstracte concepten, die herstel met specifieke strategieën, die systemen, groepen en individuele, kunnen gebruiken en faciliteren.

Het Zwarte Gat kerngroepleden:
Jos Oude Bos
Gerrit Zwart
Reinier Schippers
Marcel van Nattem
Ben Schellemans
Patrick Deliën
Kees Keuch
Pelle Oosting
Gert de Haan, facilitator/moderator

De kerngroepleden zijn allen afkomstig uit cliëntenraden of hebben er deel van uitgemaakt: VNN, Tactus, Arkin(Jellinek), Irsiszorg, Novadic – Kentron, Bouman, Dimence 


 
Kennisnetwerkleden van Het Zwarte Gat zijn:

Johan Zuiderwijk                        Parnassia Bavogroep/Brijder verslavingszorg
Angeliqiue Brouwer                     Brijder Verslavingszorg/Parnassia Bavogroep
Hendrik-Jan Slotboom                Meerkanten Verslavingszorg
Adri Wams                                Tactus Verslavingszorg
Claudia Koster                           Tactus Verslavingszorg
Harry Kempff                             Arkin(Jellinek)
Marlie Smeets                            MondriaanZorggroep
Eddy Gillet                                 Novadic-Kentron
Frans Lieshout                           Meerkanten verslavingszorg,  Almere
Rita Jonker                                Verslavingszorg Noord Nederland
Floris Bary                                 CentrumMaliebaan
Jean Vulpen                              CentrumMaliebaan
Andre Tuinnier                           CentrumMaliebaan  

 

…..het netwerk van gezamenlijke cliëntenraden in de verslavingszorg  zetten hun ervaringsdeskundigheid in om het ‘zwarte gat ‘,waar iedere uitbehandelde cliënt in stapt, een andere kleur te geven. Samen met zorgaanbieders en onderzoeksinstituten zullen in een reeks projecten en onderzoekslijnen in het ondoordringbare woud van instanties, overheden, regelingen herstelpaden gekapt worden. Na behandeling in de kliniek begint het échte herstel pas, verklaren ervaringsdeskundigen.

In de realiteit zijn er nauwelijks ketens die bestaan welke effectief en efficiënt op vragen van ex-cliënten inspelen Terugval ligt direct op de loer. De andere aanpak en regie zorgt voor een enorme kwaliteitssprong. Het effect is een drastische vermindering van recidive….

 

We mikken erop dat na het lezen van onze site de zwaarmoedige lezer een lach opbrengt, de goedlachse zijn lach verbreedt, de simpele niet wordt gekwetst, de schrandere onze vindingrijkheid bewondert, de ernstige geen aanstoot neemt, en de voorzichtige ons zijn lof niet onthoudt.